הפקעות, אחריות חברתית והגנת הקניין הפרטי: אגב דין וחשבון הועדה הבינמשרדית לשינוי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943

  • חיים זנדברג email

גיליון 19, עמ' 88, פברואר 2005

ISSN: 1565 - 2556
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!