על שום מה התערבה הכנסת בקביעת כללים להתנהגות השופטים? : אגב חוק נושאי משרה שיפוטית (מניעה מלשבת בדין) (תיקוני חקיקה) תשס"ד-2004

  • מרדכי בן-דרור email

גיליון 18, עמ' 86, יולי 2004

ISSN: 1565 - 2556
Level A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Valid XHTML 4.0!